انتخاب موضوع پروپوزال شیمی

انتخاب موضوع برای انجام و نوشتن پروپوزال که بر طبق پایان نامه ی انتخابی بوده است این بار برای تهیه ی پروپوزال پایان نامه می پردازیم به موضوع پروپوزال شیمی.
این پروپوزال که از بخش و مراحل کاری هر یک از انواع پایان نامه ها بوده است با وجود اینکه تمامی مراحل انجام پروپوزال باید طی گردد ولی این بحث و موضوع پایان نامه می باشد که باید جایگزین هر یک از بخش های مختلف یک پروپوزال گردد.
دانشجویانی هستند که قصد تهیه و نوشتن پایان نامه های خود را دارند و تصمیم به تهیه و خرید از پایان نامه های آماده را ندارند بنابراین می توان برای مشاوره گرفتن از نحوه ی ارائه ی یک پروپوزال کامل و جامع از اساتید و مراکزی که چنین خدماتی را ارائه می دهند مشاوره بگیرند.
مهم ترین بخش پایان نامه که پروپوزال بوده است به این دلیل می باشد که راهکار و مراحل اجرایی یک پایان نامه را نمایش می دهد و براساس تعریف ارائه داده شده برای پروپوزال می توان دید که به معنای پیشنهاد بوده است و مانند یک نقشه ی شاختمان راهکار عملی کردن را نشان داده است که در صورتی که به درستی تهیه و نوشته گردد پیشروی کار را با درصد بالای جلو می برد.

انتخاب و انجام پروپوزال شیمی

شیمی از جمله رشته های تحصیلی بوده است که به شاخه ی علوم تجربی باز می گردد. بنابراین انچه دانشجویان در دانشگاه از شیمی را تحصیل می کنند باز به چند شاخه تبدیل شده است که شاخه های تحصیلی شیمی عبارتنداز:

  • شیمی معدنی، آلی
  • شیمی فیزیک
  • شیمی پلیمر و محیط
  • شیمی دارویی
  • شیمی نانو شناسی
  • شیمی محض، کاربردی
  • شیمی صنایع شیمیایی

و …. .
البته موارد معرفی شده تنها بخشی از شاخه های شیمی بوده است با این وجود می توان به این نتیجه رسید که موضوع برای انتخاب پروپوزال شیمی بسیار بوده است و براساس علاقه ی مندی و موضوع رشته ی تحصیلی خود یکی را انتخاب و به نوشتن پروپوزال پرداخت.

 انتخاب موضوع پروپوزال

منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه