تهیه پروپوزال قوی کارشناسی ارشد

تهیه پروپوزال قوی در رشته های کارشناسی ارشد تخصص تیم ماست. در این سایت همگام شماییم.
هر ایده ای نیاز به یک طرح و نقشه اولیه منسجم و عملی دارد تا با تفکیک و تشریح اهداف و مراحل، محقق را در مسیر درست قرار دهد.
پروپوزال به منزله یک نقشه راه برای شروع و انجام یه پروژه بوده که حاوی اطلاعات و راهنمایی های لازم برای عملی کردن طرح می باشد.
یک دانشجو با تهیه و نوشتن یک پروپوزال قوی که در آن تمامی نکات اجرایی لازم و قصد و هدف پژوهش تشریح شده باشد نصف راه را در انجام طرح طی کرده است. و در صورتی که محاسبات دقیق انجام گیرد پژوهشگر در آینده با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه