خدمات اینترنتی پروپوزال پایان نامه اقتصاد

خدماتی که برای پروپوزال پایان نامه اقتصاد ارایه می شود را چگونه می توان بهره گرفت” منظور از پروپوزال پایان نامه اقتصادر چیست؟
پروپوزال یا پیشنهاد یک برنامه ای مکتوب و مدون برای شخص یا اشخاصی می باشد که برای بررسی و تحقیق به آن ها داده می شود. همه رشته های دانشگاهی دارای پروپوزال می باشد و یک نمونه از این رشته ها رشته اقتصاد است که خدمات ارایه شده در برای آن ها به صورت اینترنتی می باشد.