خدمات پروپوزال آماده ارشد

در ارائه خدمات پروپوزال برای دانشجویان ارشد کدام موارد در نگارش و آماده سازی این کار تحقیقاتی توسط واحد خدماتی رعایت می شود؟
داشتن طرح اولیه برای تحقیقات و پزوهش های مختص دوره ارشد مهم و ضروری است لذا برای پوشش دادن به این فعالیت و پیشرفت کار می تواند از خدماتی استفاده کرد که برخی مراکز در کمک به دانشجوایت ارشد ارائه می کنند.
اساسا فعالیت و تحقیقات علمی بر عهده دانش پژوه بوده و استخراج برخی مطالب به همراه نگارش را این واحد ها عهده دار می شوند.
برای آماده کردن پروپوزال ارشد تمامی پیشنهادات، فرضیات، مراحل تحقیق، تدوین و … توسط واحد خدماتی قابل تنظیم شدن هستند.