شیوه ی نوشتن پروپوزال ارشد کارشناسی

شیوه و اصول تهیه ی بخشی از یک پایان نامه که پروپوزال نامیده می شود دارای مراحل کاری متفاوتی بوده است و براساس موضوع هر پایان نامه ای پیش می رود. در این بخش به شیوه ی نوشتن پروپوزال ارشد کارشناسی می پردازیم.
با وجود اینکه این نوشتن پروپوزال همراه با یکسری از مراحل کاری بوده است و می توان براساس انها پیش رفت ولی ممکن است برای گروه های مختلف از افراد دیگری سخت و مشکل باشد بنابراین می توان به دانلود نمونه پروپوزال های مختلف مرتبط با موضوعات گوناگون از پایان نامه ها کرده تا براساس انها انجام دهید.

مراحل نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

مراحل برای نوشتن هر یک از بخش های یک پایان نامه متفاوت بوده است، یعنی یک پایان نامه کارشناسی ارشد متشکل از پنج فصل بوده است و هر یک از این پنج فصل دارای بخش های کاری براساس موضوع پایان نامه به شمار می رود. حال این نوشتن پروپوزال پایان نامه ی یکی از مراحل انجام پایان نامه بوده و این پروپوزال پایان نامه را باید در ابتدای فصل اول تهیه کرد چون این پروپوزال یک طرح تحقیقاتی بوده است و می توان با تهیه این پروپوزال پایان نامه به سادگی در امر نوشتن پایان نامه پیش رفت. پروپوزال یک پیشنهاد و یا نقشه ی کاری برای انجام هر یک از مراحل نوشتن پایان نامه به شمار می رود.

منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه