مراحل و روش تهیه پروپوزال پایان نامه حقوق

مراحل انجام هر یک از بخش های مختلف یک پایان نامه متفاوت بوده است و همراه با اصول و قواعدی بوده اند بنابراین روش تهیه ی پروپوزال پایان نامه ی حقوق هم همراه با مراحلی بوده است.
با توجه به اینکه مراحل و روش تهیه پروپوزال های پایان نامه ای را می توان دید که ارائه داده اند ولی این مراحل انجام پروپوزال پایان نامه برای تمامی موضوعات پایان نامه ای نمی باشند و این تفاوت را می توان با توجه به موضوع هر پایان نامه ای متفاوت دید. بحث امروز در روش تهیه پروپوزال پایان نامه های حقوق بوده است و باز می دانیم که موضوعات پایان نامه ی حقوق خود برگرفته از گرایش گوناگونی بوده اند بنابراین تهیه پروپوزال های حقوق را برمبنای گرایش و موضوع پایان نامه انجام می دهند.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه