نحوه نوشتن پروپوزال دکتری مترجمی زبان انگلیسی

این نحوه ی نوشتن پروپوزال دکتری برای رشته ی مترجمی زبان انگلیسی براساس قاعده ی نوشتن پروپوزال پیش می رود بنابراین موضوعات انجام پروپوزال مترجمی زبان انگلیسی می تواند متفاوت باشد.
مترجمی زبان انگلیسی شاخه ای از رشته های پرطرفدار بین جامعه ی دانشجویی بوده است و هر ساله استقبال بی نظیری از این رشته برای انتخاب و ادامه ی تحصیل برمی گیزند و همانطور که پایان هر دوره ای همراه با ارائه ی پایان نامه و یا تز دکتری بوده است نوشتن پروپوزال دکتری بخشی از ان به شمار می رود و این نحوه نوشتن پروپوزال دکتری مترجمی زبان انگلیسی نیز بر طبق اصول ارائه داده شده در نحوه ی نگارش پروپوزال پایان نامه بوده است.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه