نرخ تهیه پروپوزال رشته مهندسی عمران

نرخ پروپوزال برای تهیه هر پایان نامه ای را به چه صورت محاسبه می کنند؟ این نرخ قیمت برای پروپوزال رشته ی مهندسی عمران چگونه است؟
می دانیم که نوشتن و نگارش پروپوزال یکی از بخش های کاری مهم در انجام پایان نامه ها بوده است و تهیه ی ان برمبنای موضوع هر پایان نامه پیش می رود. این تهیه پروپوزال پایان نامه که همانند یک پیشنهاد و نقشه ی راه برای انجام کار پایان نامه بوده است پس تهیه ان از حساسیت بالای برخودار می باشد. و اما نرخ تهیه پروپوزال پایان نامه ها را بر طبق موضوع پایان نامه نیز بوده است ولی این نرخ قیمت پروپوزال پایان نامه ی رشته ی عمران با توجه به نوع پروژه ی انتخاب شده تعیین می گردد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه