نرخ پروپوزال ارشد حسابداری

نرخ پروپوزال ارشد حسابداری در بازار ها به چه صورتی می باشد؟ آیا منظور از این که می گوییم پروپوزال ارشد حسابداری را می دانید؟پروپوزال همان نقشه و طرح اولیه می باشد که در رشته هایی متفاوت ارایه می گردد. یکی از این رشته ها رشته حسابداری است که برای پایان نامه دوران ارشد قرار می گیرد و طرح و موضوع اولیه پایان نامه مشخص می گردد. این پروپوزال ها نیز دارای قیمت مشخصی هستند که بر اساس پروپوزال تعیین می شوند.