نرخ پروپوزال رشته مدیریت صنعتی

نرخ خرید پروپوزال پایان نامه چقدر است؟ ایا این نرخ قیمت برای نوع پایان نامه با پروپوزال متفاوت ارائه شده است؟ این نرخ قیمت برای پروپوزال رشته مدیریت صنعتی چگونه می باشد؟
این انجام کار پایان نامه که متشکل از چند بخش و فصل کاری بوده است هر یک دارای نرخ قیمت های متفاوتی برای تهیه انها می باشد که این نرخ قیمت پروپوزال ها به نسبت نرخ قیمت انجام تحلیل آماری مناسب تر بوده است. البته تعیین نرخ قیمت برای نوشتن پروپوزال رشته پایان نامه های مختلف این موضوع می تواند نیز تاثیرگذار بوده باشد. برای مثال می توان به نرخ قیمت پروپوزال رشته های مدیریت اشاره کرد که با درنظر گرفتن شاخه و گرایش مرتبط با ان می توان به تعیین نرخ قیمت پرداخت.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه