نوع روش تحقیق در پروپوزال

نوع روش تحقیق در پروپوزال هر رشته ای متفاوت می باشد و با توجه به موضوع یک روش برای انجام تحقیق انتخاب می شود. بنابراین با مشاوره گرفتن به روش های مختلف انجام پروپوزال پایان نامه ی خود دست یابید.
روش شناخت علمی (روش تحقیق) تفاوت های روش شناخت از تفاوت موضوع علوم نشأت می گیرد و اشتراکات آنها نیز بر علمی بودن و اعتبار همه آنها اتکا دارد. علوم اجتماعی نیز علومی هستند که موضوع آنها با علوم طبیعی متفاوت است. همچنین در بین این علوم موضوع اقتصاد نیز موضوعی متفاوت از سایر علوم اجتماعی است و روش های مخصوص خود را بدست آورده است. البته اگر روش های شناخت معتبر سایر علوم را نیز به کار ببندد بیراهه نرفته است همچنان که سایر علوم نیز می توانند در صورت انطباقِ روش های اقتصاد با بررسی آنها از این روش ها استفاده کنند.

 روش تحقیق پروپوزال

انواع روش انجام تحقیق در پروپوزال

همانطور که می دانید این پروپوزال یکی از بخش های اصلی در تهیه ی پایان نامه ی هر رشته ای بوده است با انواع روش های متفاوتی می توان به تهیه تحقیق پروپوزال از پایان نامه ها پرداخت. یکی از روش های و مراحل تحقیق در پروپوزال به این ترتیب بوده است که عبارتنداز:

  1. انتخاب موضوع
  2. شرح مسئله
  3. چارچوب مدل سازی
  4. روش تحقیق

این مرحله ی چهار از نوشتن و تهیه پروپوزال مربوط به مرحله دو بوده است که باید بازگشته و براساس طرح مسئله ی ارائه داده شده به تحقیق در رابطه با پاسخ دادن ان سوال خود بپردازد.

 روش تحقیق پروپوزال

روش تحقیق در عنوان پروپوزال

در تهیه و نوشتن پروپوزال مرحله ی آغازین کار که مربوط به انتخاب موضوع بوده است بعد از ان می توان به مرحله ی بعدی رفت که عنوان پروپوزال را تشکیل می دهد حال روش تحقیق و یا نکات مهم در نوشتن عنوان پروپوزال به چه ترتیبی بوده است که در ادامه ی به شرح ان می پردازیم:

  • کوتاه و یا طولانی نبودن عنوان
  • دربرگیرنده ی کلیات محتوای تحقیق
  • اجتناب پذیری از به کار بردن اصطلاحات و مخفف ها
  • روش نوشتن به صورت خبری
  • ذکر دقیق زمان و مکان انجام تحقیق
 روش تحقیق پروپوزال

منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه