هزینه پروپوزال رشته مهندسی معدن

هزینه های انجام کار پایان نامه که براساس موضوع هر پایان نامه ای تعیین می گردد هزینه ی انجام پروپوزال پایان نامه ی رشته مهندسی معدن به همین ترتیب می باشد.
این تهیه و نوشتن پروپوزال پایان نامه که بخش کاری از یک پایان نامه بوده است یک پیشنهاد و طرح تحقیقی می باشد که باید براساس قوانین و قواعد کاری طراحی گردد. البته هستند پروپوزال های پایان نامه ای آماده که همواره نرخ قیمت های متفاوتی را دارا می باشند، با این وجود هزینه ی انجام پروپوزال پایان نامه هر موضوعی متفاوت بوده است. برای مثال در این بخش که انجام پروپوزال رشته مهندسی معدن قرار داده شده است هزینه ی انجام پروپوزال ان را برمبنای مدت زمان کاری صرف شده ارائه می گردد.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه